Algemene Voorwaarden van Sophia Vassiliou voor bedrijven en instellingen

 

Artikel 1: Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Sophia Vassiliou onderhandelt over het verstrekken van een opdracht of die aan Sophia Vassiliou een opdracht heeft gegeven.
Onder opdrachtnemer wordt verstaan Sophia Vassiliou of een derde aan wie een opdracht door Sophia Vassiliou is uitbesteed.
Aanmelding: de inschrijving van een cursist voor een cursus of training, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Onder uur wordt verstaan een klokuur van 60 minuten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Sophia Vassiliou voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Voor iedere overeenkomst met Sophia Vassiliou gelden alleen deze algemene voorwaarden en uitdrukkelijk niet welke algemene voorwaarden ook van de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Sophia Vassiliou verplicht zich deze algemene voorwaarden bekend te maken en op te leggen aan de cursist(en) en/of bijwoners van lezingen.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen zijn voor Sophia Vassiliou pas bindend nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever binden Sophia Vassiliou slechts voor zover zij deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.
3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de cursussen, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken of de leveringstermijn voor een vertaling, gebeuren naar beste weten van Sophia Vassiliou, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Sophia Vassiliou vervaardigde of gebruikte werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Auteursrechten
4.1 Alle tijdens een training of lezing gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan onderwijsmateriaal te gebruiken of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan derden.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht.
5.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie geleden, tenzij de opdrachtnemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toch aansprakelijk behoort te worden gesteld. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
5.4 Sophia Vassiliou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van cursisten, bijwoners van lezingen of opdrachtgever.
5.5 Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen of andere informatie of informatiedragers in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, gaat de opdrachtnemer er altijd vanuit dat de bij de werkzaamheden te gebruiken documenten, papieren en dergelijke in kopie aanwezig zijn bij de opdrachtgever en/of dat de opdrachtgever het origineel zelf in eigen bezit behoudt. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.
5.6 Al het door Sophia Vassiliou ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal of ander werk, voortvloeiende uit of verband houdende met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Sophia Vassiliou kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Sophia Vassiliou aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, aangaande deze werken.
5.7 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten opdracht alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Sophia Vassiliou verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren en strikt vertrouwelijk te behandelen. Sophia Vassiliou zal haar medewerkers eveneens tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 7: Wijziging of annulering van opdrachten
7.1 Sophia Vassiliou heeft altijd het recht een cursus of lezing te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
7.2 De opdrachtgever heeft vanzelfsprekend het recht een gedane opdracht in te trekken. Dit kan evenwel alleen schriftelijk gebeuren. Bij annulering minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus of lezing of bij tussentijdse beëindiging daarvan is de volledige vergoeding verschuldigd.
7.3 Bij een in-companycursus kan een les tot één werkdag vóór de geplande datum zonder verdere kosten worden verschoven. Bij annulering binnen deze termijn vervalt de desbetreffende les zonder recht op compensatie.
7.4 Bij een training of lezing, waarvoor een lesruimte gehuurd wordt door Sophia Vassiliou, geldt dat de zaalhuur in geval van annulering van een les of van de gehele training of cursus vergoed dient te worden door de opdrachtgever.

Artikel 8: Betaling
8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Sophia Vassiliou is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever en cursist of bijwoner van een lezing door te berekenen.
8.2 Wanneer de opgedragen werkzaamheden naar het oordeel van de opdrachtnemer zijn afgerond, wordt een factuur gezonden. Bij cursussen en opleidingen dient het gehele bedrag vóór aanvang van de werkzaamheden betaald te zijn. Facturen dienen binnen 7 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
8.3 Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Dit begint met 45 euro aan incassokosten op de tweede herinneringsfactuur.
8.4 Alle kosten die Sophia Vassiliou moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag.

Artikel 9: Levering en leveringstermijnen
9.1 Alle door Sophia Vassiliou genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Sophia Vassiliou is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal Sophia Vassiliou zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen.
9.3 Aan de opgegeven lezingsdata, lesdata en lestijden wordt, behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Sophia Vassiliou is niet gehouden lessen of lezingen te herhalen voor cursisten of bijwoners die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen en lezingen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 Sophia Vassiliou kan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. opdrachtgever of cursist één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Vassiliou Empowerment hiertoe schriftelijk gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Sophia Vassiliou rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
10.2 Tot minimaal één jaar na beëindiging van een opdracht zullen deelnemer(s) en opdrachtgever zich ervan onthouden zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Sophia Vassiliou te benaderen voor het ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden.

Artikel 11: Klachten en geschillen
11.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over uitvoering van een opdracht zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing/levering van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
11.2 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren.
11.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
11.4 Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Sophia Vassiliou is onder nummer [momenteel tijdelijk niet] ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Hier vindt u Sophia Vassiliou’s contactgegevens.

[:en]

Conditions of Vassiliou Empowerment (only in Dutch)
(for companies and organisations)

 

Artikel 1: Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Vassiliou Empowerment (verder genoemd Vassiliou Empowerment) onderhandelt over het verstrekken van een opdracht of die aan Vassiliou Empowerment een opdracht heeft gegeven.
Onder opdrachtnemer wordt verstaan Vassiliou Empowerment of een derde aan wie een opdracht door Vassiliou Empowerment is uitbesteed.
Aanmelding: de inschrijving van een cursist voor een cursus of training, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Onder uur wordt verstaan een klokuur van 60 minuten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Vassiliou Empowerment voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Voor iedere overeenkomst met Vassiliou Empowerment gelden alleen deze algemene voorwaarden en uitdrukkelijk niet welke algemene voorwaarden ook van de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Vassiliou Empowerment, verplicht zich deze algemene voorwaarden bekend te maken en op te leggen aan de cursist(en) en/of bijwoners van lezingen.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen zijn voor Vassiliou Empowerment pas bindend nadat Vassiliou Empowerment deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever binden Vassiliou Empowerment slechts voor zover Vassiliou Empowerment deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.
3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de cursussen, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken of de leveringstermijn voor een vertaling, gebeuren naar beste weten van Vassiliou Empowerment, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Vassiliou Empowerment vervaardigde of gebruikte werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Auteursrechten
4.1 Alle tijdens een training of lezing gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan onderwijsmateriaal te gebruiken of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan derden.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht.
5.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie geleden, tenzij de opdrachtnemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toch aansprakelijk behoort te worden gesteld. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
5.4 Vassiliou Empowerment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van cursisten, bijwoners van lezingen of opdrachtgever.
5.5 Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen of andere informatie of informatiedragers in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, gaat de opdrachtnemer er altijd vanuit dat de bij de werkzaamheden te gebruiken documenten, papieren en dergelijke in kopie aanwezig zijn bij de opdrachtgever en/of dat de opdrachtgever het origineel zelf in eigen bezit behoudt. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.
5.6 Al het door Vassiliou Empowerment ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal of ander werk, voortvloeiende uit of verband houdende met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Vassiliou Empowerment kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Vassiliou Empowerment aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, aangaande deze werken.
5.7 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten opdracht alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Vassiliou Empowerment verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren en strikt vertrouwelijk te behandelen. Vassiliou Empowerment zal haar medewerkers eveneens tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 7: Wijziging of annulering van opdrachten
7.1 Vassiliou Empowerment heeft altijd het recht een cursus of lezing te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
7.2 De opdrachtgever heeft vanzelfsprekend het recht een gedane opdracht in te trekken. Dit kan evenwel alleen schriftelijk gebeuren. Bij annulering minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus of lezing of bij tussentijdse beëindiging daarvan is de volledige vergoeding verschuldigd.
7.3 Bij een in-companycursus kan een les tot één werkdag vóór de geplande datum zonder verdere kosten worden verschoven. Bij annulering binnen deze termijn vervalt de desbetreffende les zonder recht op compensatie.
7.4 Bij een training of lezing, waarvoor een lesruimte gehuurd wordt door Vassiliou Empowerment, geldt dat de zaalhuur in geval van annulering van een les of van de gehele training of cursus vergoed dient te worden door de opdrachtgever.

Artikel 8: Betaling
8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vassiliou Empowerment is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever en cursist of bijwoner van een lezing door te berekenen.
8.2 Wanneer de opgedragen werkzaamheden naar het oordeel van de opdrachtnemer zijn afgerond, wordt een factuur gezonden. Bij cursussen en opleidingen dient het gehele bedrag vóór aanvang van de werkzaamheden betaald te zijn. Facturen dienen binnen 7 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
8.3 Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Dit begint met 45 euro aan incassokosten op de tweede herinneringsfactuur.
8.4 Alle kosten die Vassiliou Empowerment moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag.

Artikel 9: Levering en leveringstermijnen
9.1 Alle door Vassiliou Empowerment genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Vassiliou Empowerment is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal Vassiliou Empowerment zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen.
9.3 Aan de opgegeven lezingsdata, lesdata en lestijden wordt, behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Vassiliou Empowerment is niet gehouden lessen of lezingen te herhalen voor cursisten of bijwoners die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen en lezingen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 Vassiliou Empowerment kan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. opdrachtgever of cursist één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Vassiliou Empowerment hiertoe schriftelijk gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Vassiliou Empowerment rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
10.2 Tot minimaal één jaar na beëindiging van een opdracht zullen deelnemer(s) en opdrachtgever zich ervan onthouden zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Vassiliou Empowerment te benaderen voor het ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden.

Artikel 11: Klachten en geschillen
11.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over uitvoering van een opdracht zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing/levering van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
11.2 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of anders de afgekeurde werkzaamheden verrekenen, ter keuze van Vassiliou Empowerment.
11.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
11.4 Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Vassiliou Empowerment is onder nummer 09131158 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.