Dossiers opvragen met de nieuwe privacywet AVG

dossiers

Sorry, this entry is only available in Dutch For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Door Sophia Vassiliou. Vandaag wil ik het graag met je hebben over geloofwaardigheid en privacy. Daar is een nieuwe wet voor en die kun je gebruiken om je te weren tegen derden, die je kwaad berokkenen in dossiers en aanverwante zaken.

De aanval is de beste verdediging

Omdat het voor de meerderheid van de mensen zo moeilijk blijkt om de waarheid uit te maken, is er sinds kort een nieuwe Europese privacywet: de AVG. Dat is de reden waarom je overal in de supermarkt naar je vertrouwde spullen moet zoeken: alles zit in een nieuwe verpakking, omdat het aangepast diende te worden aan de nieuwe wet. Ingrijpend, niet? Bedrijven en instellingen hebben nieuwe privacyregels, die je allemaal moet toestaan en je mag nu echt niet meer in het openbaar iets negatiefs over anderen schrijven, met hun naam erbij. Dat mocht eerder ook al niet, maar de oude privacywet was blijkbaar te omzeilen of straal te negeren.

Iker Casillas
Iker Casillas

De nieuwe geloofwaardigheid is namelijk dat je gewoon niet weet wie je wel en niet moet geloven. Het doet me denken aan die fenomenale Spaanse keeper Iker Casillas, die letterlijk áltijd de goede kant op duikt bij penalty’s. Hij weet welke speler de penalty neemt en wat die kan en dan voelt hij welke kant hij op moet vallen.

Probleem is dus alleen dat er niet zoveel mensen zijn, die dat kunnen. Meestal weet je wel wie de waarheid spreekt, maar je bent niet altijd in staat om de leugenaar ook daadwerkelijk aan de kant te krijgen. Daarom is die nieuwe wet er dus gekomen, waarin alle persoonlijke rechten van de mensen helemaal glashelder dichtgetimmerd zitten.

Wat óók absoluut niet meer mag, is dat er in dossiers dingen over anderen worden geschreven, die niet waar zijn of zelfs niet relevant. Je weet dat bepaalde organisaties er een handje van hebben om zomaar van alles uit hun dikke duim te zuigen of aan anderen te vragen, die het niet weten en óók maar iets verzinnen. Daarna sturen ze hun fabels door aan de halve wereld.

Vanaf 25 mei jl. kun je die daarop aanpakken. Er geldt helaas wel een omgekeerde bewijslast, wat inhoudt dat jij moet bewijzen dat de ander leugens over je schrijft. Dat is de wereld op zijn kop, maar toch is het zo. Als je wilt corrigeren wat ze over je schrijven, moet je eerst het dossier in handen zien te krijgen en hun dan op overtuigende wijze de waarheid letterlijk opdringen.

 

De wetsartikelen die je kunt aanhalen:

Duzzz daar gaan we! De tekst van de AVG-wet vind je hier. Je kunt hem hier ook downloaden als pdf. Kies je taal en download! Eerst krijg je 31 pagina’s voor je kiezen over hoe deze wet tot stand gekomen is. Op pagina 32 begint de wet zelf. Eerst met een paar algemene bepalingen, waarvan ik artikel 1 lid 2 wel belangrijk vind:

[art. 1] 2. Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Dan heb je artikel 4 lid 1, waarin staat dat het niet alleen om NAW-gegevens (naam, adres enzovoort) gaat, maar om hele dossiers. Het staat er een beetje krakkemikkig, maar het staat er wél:

[art. 4] 1) „persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïden­tificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Dan zeilen we nog even verder naar artikel 5, lid 1 onder a en d, dat gaat over de beginselen van de verwerking van je gegevens:

1. Persoonsgegevens moeten:
a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtma­tigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsge­gevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

Op naar artikel 8, lid 1: je moet toestemming geven voor welke verwerking van gegevens ook voor je kind:

1. Wanneer artikel 6, lid 1, punt a), van toepassing is in verband met een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind, is de verwerking van persoonsgegevens van een kind rechtmatig wanneer het kind ten minste 16 jaar is. Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar is zulke verwerking slechts rechtmatig, indien en voor zover de toestemming of machtiging tot toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

In artikel 12 staan je rechten om communicatie, informatie enzovoort over je dossier. Ik zet het hier niet neer, omdat het erg lang is, maar je moet het eigenlijk wel aanhalen.

Dan artikel 15! Lid 1 en 3 zijn van belang. Ik kopieer alleen een klein stukje, omdat dít artikel anders te lang wordt. In lid 1 staat alles waar je recht op hebt, bijvoorbeeld informatie over wat er met je gegevens wordt gedaan, naar wie ze toe worden gestuurd etcetera. Die kun je in de wettekst zelf vinden:

1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: (zie de wet zelf)

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

En in lid 3 staat je ontontkoombare recht op een kopie van al je dossiers met alle toebehoren!

Wijzigen en wissen van gegevens:

Als je fouten wilt wijzigen in je dossier, kan dat met behulp van artikel 16. Met artikel 17 in de hand kun je dossiers laten verwijderen, als die niet meer relevant zijn. Ik geef je punt a en d erbij, omdat die het vaakst voorkomen als reden waarom je iets wilt wissen:

artikel 16: Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Artikel 17: 1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

Het verzoekschrift zelf

Ja en dan het moeilijkste: een verzoekschrift opstellen om je rechten te krijgen! Hier op deze website kun je een aantal modelbrieven downloaden. Ik zou ze niet beter voor je kunnen schrijven en de wetten waarmee je de instanties om de oren kunt slaan, staan er al in.

Op de volgende pagina kun je antwoord vinden op een heleboel vragen naar aanleiding van je privacy.

En dan is er nóg een heel goeie pagina, waar je geweldige brieven kunt downloaden: SOS jeugdzorg.

 

© Vassiliou Empowerment

Geef gerust een leuke reactie / Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.